naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
21.02.2017


Przypominamy o konieczności składania sprawozdań ADR.


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy i przypominamy, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2011.227.1367 z dnia 2011.10.24)


Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany:

1) wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności tego uczestnika, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych, zwanego dalej "rocznym sprawozdaniem", w terminie do dnia 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, odpowiednio:
 
a) wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych - w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Sprawozdania można składać osobiście do sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie ul. Bratysławska 5 (parter, p.2) lub wysyłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres (decyduje data stempla pocztowego).

Fot: http://www.daf.com/daftrpcatalogus/trp/pl/-11458274.htm

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastuktury i Budownictwa

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2017