naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków

Ogłoszenie nr: 33380
Data ukazania się ogłoszenie: 04 września 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie


Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • aplikant  
do spraw:
 • stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego
w Wydziale Inspekcji - Oddział terenowy w Nowym Targu.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1 

Adres urzędu

 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie, 31-201 Kraków, ul. Bratysławska 5 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Oddział Terenowy w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1 
  (w budynku Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu)
  oraz obszar województwa małopolskiego


WARUNKI PRACY

Praca biurowa oraz praca w terenie. Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4 h, obsługa urządzeń biurowych. Praca w terenie - prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli w terenie. Podczas kursu specjalistycznego zajęcia odbywać się będą w ośrodku Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktyki. W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego. Aplikant w trakcie zajęć praktyki bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Aplikant jako uczestnik kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs.
ZAKRES ZADAŃ
 • uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego;
 • uczestnictwo w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej;
 • złożenie egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • wykształcenie: średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym;
 • prawo jazdy co najmniej kategorii B;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie nienagannej opinii i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • posiadanie wymaganego stanu zdrowia;
 • ukończone 25 lat na dzień 17 maja 2019 r.;
 • znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego;
 • prowadzenie interwencji (komunikatywność, zarządzanie stresem), samodzielność, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się - rozwój zawodowy, rzetelność i terminowość;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
WYMAGANIA DODATKOWE
 • prawo jazdy kategorii A lub C;
 • znajomość komunikatywna języka obcego na poziomie B1: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego.
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • Życiorys/CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. A lub C.
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • Dokumenty należy złożyć do: 14 września 2018 r.,
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu,
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  Bratysławska 5 31-201 Kraków
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym
  "aplikant Oddział Nowy Targ"
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Małopolski Inspektor Transportu Drogowego. Dane kontaktowe Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego: ul. Bratysławska 5, 31-201 Kraków, tel. (12) 416 51 20; fax (12) 416 51 30, e-mail: sekretariat@krakow.witd.gov.pl.

Inspektor ochrony danych.
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@personal-data.pl.

Cel i podstawy przetwarzania.
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit c RODO) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit.a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych.
Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji lub przez okres wymagany przepisami prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą.
Mają Państwo prawo do: 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4. prawo do usunięcia danych osobowych; 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

INNE INFORMACJE

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem, dostarczone po terminie lub niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
 • Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne" - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Wzory oświadczeń znajdują się na stronie: http://www.krakow.witd.gov.pl/documents/OSWIADCZENIEosobowe.pdf
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres elektroniczny: sekretariat@krakow.witd.gov.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: (12) 416 51 20.
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
 • W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody: - weryfikacja formalna nadesłanych ofert, - weryfikacja wiedzy, - test kompetencyjny, - rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego i/lub case study.
 • Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie skierowana na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.
 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną zniszczone.

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2018