naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie


Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • Operator urządzeń elektronicznych  

Wymiar etatu: 

 • pół etatu (umowa na czas określony) 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie, 31-201 Kraków, ul. Bratysławska 5 


GŁÓWNE OBOWIĄZKI
 • kompleksowa obsługa rozrachunków należności,
 • ewidencja i księgowanie wyciągów bankowych,
 • monitoring stanu należności,
 • wsparcie stanowiska finansowo – księgowego w pracach bieżących.
WYKSZTAŁCENIE
 • średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne.
WYMAGANIA KONIECZNE
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Ms Office) i innych urządzeń biurowych,
 • skrupulatność i odpowiedzialność przy wykonywaniu powierzonych zadań,
 • doskonała organizacja czasu pracy.
WYMAGANIA POŻĄDANE
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność planowania i przewidywania,
 • umiejętność planowania i przewidywania,
 • samodzielność,
 • praktyka w księgowości (mile widziana).
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy (jeśli dotyczy),
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • Dokumenty należy złożyć do: 20 września 2018 r.,
 • Decyduje data wpływu oferty do Inspektoratu,
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  Bratysławska 5, 31-201 Kraków,
  z dopiskiem „Oferta pracy operator urządzeń elektronicznych”
INNE INFORMACJE
 • WYBRANI kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie
  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem
  tel. (12) 416-51-33 lub 416-51-38.
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Małopolski Inspektor Transportu Drogowego. Dane kontaktowe Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego: ul. Bratysławska 5, 31-201 Kraków, tel. (12) 416 51 20; fax (12) 416 51 30, e-mail: sekretariat@krakow.witd.gov.pl.

Inspektor ochrony danych.
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@personal-data.pl.

Cel i podstawy przetwarzania.
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit c RODO) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit.a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych.
Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji lub przez okres wymagany przepisami prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą.
Mają Państwo prawo do: 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4. prawo do usunięcia danych osobowych; 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2018