naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
OrganizacjaOrganami Inspekcji są:
  1. Główny Inspektor Transportu Drogowego, zwany dalej "Głównym Inspektorem",
  2. Wojewoda działający za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego wchodzącej w skład wojewódzkiej administracji zespolonej.
W sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji organem właściwym jest wojewódzki inspektor, a organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, Główny Inspektor. Wojewódzki inspektor kieruje wojewódzką inspekcją przy pomocy wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego. Organizację Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie określa Regulamin organizacyjny zatwierdzony  przez  Wojewodę  Małopolskiego w dniu 18 września 2009 r. 

Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego
jest mgr inż. Paweł Kucharczyk
WITD Krakow
Ukończył studia inżynierskie na kierunku
Mechanika i Budowa Maszyn oraz
studia magisterskie uzupełniające
na kierunku Transport na Wydziale
Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.
Szkolenie na inspektora transportu
drogowego odbył w 2008 roku,
w siódmej grupie szkolonych inspektorów.
W roku 2012 pełnił funkcję Zastępcy
Naczelnika Wydziału Inspekcji.
Od 17.12.2012r. Naczelnik Wydziału
Elektronicznego Poboru Opłat Delegatury Południowej GITD. W dniu 14.01.2016r. powołany na stanowisko Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. 

Naczelnikiem Delegatury Południowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego jest mgr inż. Piotr Marzec
 
Piotr Marzec
Jest absolwentem Prywatnej Wyższej
Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu.
Ukończył szkolenie na inspektora
transportu drogowego w 2003 roku,
w drugiej grupie szkolonych inspektorów.
Naczelnik Wydziału Inspekcji od
2010 roku. Od 07.02.2012r. Naczelnik
 Wydziału Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Delegatury
Południowej GITD. 

Odznaczenia: odznaczony odznaką honorową "ZASŁUŻONY DLA TRANSPORTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

Naczelnikiem Wydziału Inspekcji jest mgr Tomasz Fabiański
 
Tomasz Fabiański
Jest absolwentem studiów podyplomowych
Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji
Obywatelskiej Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie w zakresie
bezpieczeństwa publicznego i zarządzania
kryzysowego oraz ukończył studia wyższe
na kierunku resocjalizacji i sądownictwa.
Szkolenie na inspektora transportu
drogowego odbył w 2006 roku, w piątej
grupie szkolonych inspektorów.
W latach 2010 – 2012 pełnił funkcję
Zastępcy Naczelnika Wydziału Inspekcji.
Na stanowisku Naczelnika Wydziału
Inspekcji od 2012r.

Zastępcą Naczelnika Wydziału Inspekcji jest inż. Anna Grzesiak

WITD Kraków
Jest absolwentem Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie. Szkolenie na inspektora transportu drogowego
odbyła w 2009 roku, w dziesiątej grupie szkolonych inspektorów. Na stanowisku
Zastępcy Naczelnika Wydziału Inspekcji
od października 2013 roku.

Koordynatorem Zespołu Zamiejscowego 
Południowego Biura Elektronicznego Poboru Opłat
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
jest mgr inż. Magdalena Bryk


Jest absolwentką Wydziału Inżynierii
i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Szkolenie na inspektora
ruchu drogowego odbyła w 2012 roku,
w piątej grupie szkolonych inspektorów.
Od 01.02.2016r. Naczelnik Wydziału Elektronicznego Poboru Opłat
Delegatury Południowej GITD.

Naczelnikiem Wydziału Prawnego jest mgr Grzegorz Kurbiel 

Grzegorz Kurbiel Jest absolwentem Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Ukończył
studia
podyplomowe na Uniwersytecie
Jagiellońskim oraz w Wyższej Szkole
Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Na stanowisku Naczelnika Wydziału
Prawnego od 2008 roku.


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie posiada cztery Oddziały Terenowe:

Oddział Terenowy w Tarnowie,

Al. Solidarności 5-9
(w budynku Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie)
tel. (14) 696 31 35,
fax (14) 
696 31 35
Kierownik Oddziału: mgr Andrzej Kazek

Oddział Terenowy w Nowym Sączu,

ul. Grottgera 50
(w budynku Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu)
tel. (18) 442 46 88, (18) 442 46 87,
fax 18) 442 46 89
Kierownik Oddziału: mgr Tadeusz Krok

Oddział Terenowy w Nowym Targu,

ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1
(w budynku Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu)
tel. (18) 261 05 80, (18) 261 05 81,
fax (18) 261 05 82
Kierownik Oddziału: mgr Paweł Podgórski

Oddział Terenowy w Chrzanowie,

ul. Jordana 7
(w budynku Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie)
tel. (32) 624 62 96,
fax (32) 624 62 96
Kierownik Oddziału: inż. Jacek Kocjan
 

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastuktury i Budownictwa

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2017