Akcja „ZEZWOLENIA” oraz „ADR” w ramach Euro Controle Route

16.09.2021.

W dniu 15 września 2021 r. na autostradzie A4 w rejonie MOP Podłęże i MOP Zakrzów, małopolscy inspektorzy przeprowadzili skoordynowaną akcję kontrolną ukierunkowaną na pojazdy, którymi wykonywany był międzynarodowy transport drogowy oraz przewóz towarów niebezpiecznych ADR w ramach tygodnia Euro Controle Route.

Inspektorzy sprawdzali, czy transport wykonywany jest z godnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym, czy przewoźnicy posiadają wymagane zezwolenie i uprawnienia do realizacji przewozów.

Szczegółową kontrolą pod kątem nieuprawnionej ingerencji w urządzenie rejestrujące czas jazdy i odpoczynku, tj. tachograf, były objęte pojazdy przewożące towary niebezpieczne.

Ponadto, inspektorzy sprawdzali uprawnienia kierowców, stan trzeźwości, stan techniczny pojazdów, zabezpieczenie ładunku oraz reagowali na ewentualne wykroczenia stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym.

W trakcie powyższej akcji skontrolowano 40 pojazdów, w wyniku których:

  • wszczęto 2 postępowania administracyjne za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym;
  • nałożono 7 mandatów karnych na kierowców, m.in. za zakaz wyprzedzenia przez samochody ciężarowe oraz niezachowanie minimalnego odstępu między pojazdem, którym kieruje,
    a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu;
  • zatrzymano 2 dowody rejestracyjne za brak aktualnych badań technicznych;