Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
POLITYKA KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka korzystania ze strony internetowej https://www.krakow.witd.gov.pl („Polityka”) określa warunki, na jakich Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie („Administrator”) udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania ze strony internetowej: https://www.krakow.witd.gov.pl / („Strona”).
2. Polityka zostaje nieodpłatnie udostępniona na stronie internetowej https://www.krakow.witd.gov.pl/ w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie Strony przez osobę fizyczną korzystającą ze Strony („Użytkownik”).
3. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika odbywa się na zasadach określonych w Polityce.
4. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Polityki. Korzystanie ze Strony jest tożsame z akceptacją i przestrzeganiem Polityki.
5. Do korzystania ze Strony niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.
6. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Strony w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie.

§ 2

PLIKI COOKIES

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie oraz wyznaczone przez niego podmioty.
3. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach Strony ani śledzenia lub nawigacji. Pliki cookies stosowane na Stronie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.
4. Domyślne oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika, na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie, w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności Strony.
5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają określić liczbę Użytkowników odwiedzających Stronę.

§ 3

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, niezależnie od innych postanowień niniejszej polityki, w żadnym wypadku administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utracone korzyści, szkody pośrednie lub wtórne wynikające z korzystania ze strony przez użytkownika, chyba że mające zastosowanie prawo stanowi inaczej. W szczególności administrator nie ponosi odpowiedzialność za:
• decyzje lub działania podejmowane przez użytkownika na podstawie danych zawartych na stronie lub w niniejszej polityce;
• inwestycje finansowe lub jakiekolwiek inne, prawne lub faktyczne operacje, działania lub zaniechania podjęte na podstawie strony przez użytkownika;
• nieprawidłowe funkcjonowanie strony;
• problemy z tymczasową dysfunkcją strony;
• działania lub zaniechania osób trzecich, za które administrator nie odpowiada;
• zdarzenia siły wyższej;
• zdarzenia zawinione przez użytkownika,
• za wszelkie regulacje prawne, które ulegną zmianie podczas korzystania ze strony przez użytkownika, a mające wpływ na korzystanie ze strony. W przypadku zmian regulacji prawnych administrator zobowiązany jest do skorygowania reguł korzystania ze strony,
2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia postanowień polityki oraz skutków takiego naruszenia.

§ 4

PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, z siedzibą w Krakowie, ul. Bratysławska 5,  adres e-mail: sekretariat@krakow.witd.gov.pl
2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na Stronie jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Administratora.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Polityką zastosowanie znajdują̨ przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Polityka obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie.
3. Administrator ma prawo modyfikować Stronę, zawiesić jej działanie albo zaprzestać prowadzenia Strony.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w każdym czasie. Zmiana treści Polityki staje się skuteczna z momentem zamieszczenia Polityki w zmienionej wersji na Stronie.
5. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej Polityki będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.