Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, DOC mogą nie być dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych ikon (znaków graficznych) nie posiada opisu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Łopata.
 • E-mail: monika.lopata@krakow.witd.gov.pl
 • Telefon: 12 416 51 20

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: WITD Kraków
 • Adres: ul. Bratysławska 5; 31-201 Kraków
 • E-mail: monika.lopata@krakow.witd.gov.pl
 • Telefon: 12 416 51 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie, ul. Bratysławska 5, 31-201 Kraków.

Wejście do budynku możliwe od ulicy Bratysławskiej oraz od ulicy Kluczborskiej. Wjazd samochodem możliwy od ulicy Kluczborskiej.

Dla osób ze szczególnymi potrzebami dostęp do budynku możliwy od ulicy Kluczborskiej. Zagwarantowane jest również wejście do budynku przy pomocy pochylni.

W budynku znajduje się oddzielna toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku nie ma windy.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny – tablica informacyjna oraz w sposób głosowy – osobowy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Krakowie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Tekst łatwy do czytania i rozumienia – ETR (EASY TO READ) przeczytaj

Tekst do odczytu maszynowego przeczytaj

Przejdź do informacji dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Kontakt z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Krakowie możliwy jest w szczególności poprzez:

1. korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: sekretariat@krakow.witd.gov.pl,
2. telefonowanie na numer 12 416 51 20, oraz wysyłanie SMS 691-386-224,
3. platformę ePUAP, opatrzoną podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym - skrzynka ePUAP: /dft5e790qk/SkrytkaESP,
4. korespondencję pisemną na adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie, ul. Bratysławska 5, 31-201 Kraków,
5. dyżur informacyjny prowadzony w każdy poniedziałek w godzinach 8:30 - 15:00, pod numerem telefonu 695 301 299,
6. zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Małopolski Inspektor Transportu Drogowego w Krakowie informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się. Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  na podany powyżej adres, numer telefonu, faksu, e-mail lub za pośrednictwem platformy ePUAP - opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:

 • PJM (polski język migowy),
 • SJM (system językowo-migowy),
 • SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.Strona internetowa zawiera wszystkie informacje przygotowane i dostosowane pod kątem dostępności.  Dokładamy wszelkich starań aby sukcesywnie eliminować wszystkie bariery i tym samym spełniać wytyczne zgodnie ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępnościosobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 poz. 1696 z późniejszymi zmianami).