Nowy formularz sprawozdania ADR

30.01.2023.

Małopolski Wojewódzki Inspektor przypomina, iż od 2023 roku obowiązuje nowy wzór formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2147), uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych obowiązany jest złożyć we właściwym miejscowo dla siedziby uczestnika wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego, jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności w tym zakresie za 2022 rok, w terminie do 28 lutego 2023r.

Wzór ten został wprowadzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz.U.2022 poz. 1227) .

Nowy wzór formularza – link