Ogłoszenie o pracę: operator urządzeń przygotowania danych

Data ogłoszenia: 22.09.2022

Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowegoposzukuje kandydata/tki na stanowisko: operator urządzeń przygotowania danych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Krakowie.

Liczba lub wymiar etatu:
pełny etat (umowa na pół roku z możliwością przedłużenia).

Główne obowiązki:
• archiwizowanie dokumentacji Inspektoratu,
• wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
• prace pomocnicze w ramach obsługi samodzielnego stanowiska administracyjno – technicznego,
• prowadzenie rejestrów oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla czynności przypisanych do stanowiska.

Wykształcenie:
• co najmniej średnie.

Wymagania konieczne:
• umiejętność obsługi komputera (pakiet Ms Office) i innych urządzeń biurowych,
• skrupulatność i dokładność przy wykonywaniu powierzonych zadań.

Wymagania pożądane:
• umiejętność pracy w zespole,
• komunikatywność,
• samodzielność,
• staż pracy na podobnym stanowisku w zakresie archiwizacji dokumentów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV,
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
• oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Dokumenty należy składać w terminie do: 28 września 2022 r.
pod adresem:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Bratysławska 5
31-201 Kraków
z dopiskiem „Oferta pracy operator urządzeń przygotowania danych” (decyduje data wpływu oferty do Inspektoratu).

Inne informacje:
WYBRANI kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem tel. (12) 416-51-20 lub 416-51-38.


DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator – Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Mogą kontaktować się Państwo z Administratorem osobiście bądź listownie: ul. Bratysławska 5, 31-201 Kraków; pisząc na adres e-mail: sekretariat@krakow.witd.gov.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 12 416 51 20.

Inspektor Ochrony Danych – We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: biuro@personal-data.pl

Cel i podstawy przetwarzania – Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru – postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podstawy prawne przetwarzania
– Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
– Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
– Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO);

Odbiorcy danych osobowych – Odbiorcami Państwa danych będą:
– podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
– podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla WITD.

Okres przechowywania danych – Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą – Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych (w przypadkach wskazanych w przepisach);
5) prawo do wycofania zgody (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO);
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych – Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.