Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego: Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie

Znak sprawy: SAT.2613.2.2022
Data ogłoszenia: 05.05.2022

Umieszczone dokumenty są podpisane cyfrowo.