Przypominamy o konieczności składania sprawozdań ADR

19.02.2021.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy i przypominamy, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2020.154.t.j.)

Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany:

wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności tego uczestnika, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych, zwanego dalej „rocznym sprawozdaniem”, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, odpowiednio:

  • wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Sprawozdania można składać osobiście do sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie ul. Bratysławska 5 (parter, p.2) lub wysyłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres (decyduje data stempla pocztowego).