RODO

NFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator:

Administratorem Państwa danych jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego; dane kontaktowe Administratora: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego ul. Bratysławska 5, 31-201 Kraków, tel. (12) 416 51 20; e-mail: sekretariat@krakow.witd.gov.pl
Inspektor ochrony danych:
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych – panią Julia Szablowską, pod adresem e-mail: biuro@personal-data.pl
Podstawy przetwarzania:
Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie wskazanym w przepisach prawa,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e oraz lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g i art. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO),
w związku z art. 50 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Cel:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków i zadań Inspekcji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem (w tym obsługa prawna, konsultingowa, dostawcy oprogramowania, itp.). Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach określających zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Mają Państwo prawo do:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych (w ograniczonym zakresie);
5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Informacja dodatkowe:
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Obowiązek Informacyjny realizowany na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125):

• Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem
i zwalczaniem przestępczości jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby: ul. Bratysławska 5, 31-201 Kraków, tel. 12 416 51 20 , adres e-mail: sekretariat@krakow.witd.gov.pl
• W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych – panią Julią Szablowską, adres e-mail: biuro@personal-data.pl
• Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji przez Administratora ustawowych obowiązków, o których mowa w szczególności w art. 56, 80 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz art. 100 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, tj. rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania
i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nakładania i pobierania kar pieniężnych oraz grzywien w drodze mandatów karnych.
• W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości, przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora danych dostępu
do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
• W przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania danych osobowych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.