RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator:

Administratorem Państwa danych jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

Z administratorem można kontaktować się w następujący sposób:

 • listownie: ul. Bratysławska 5, 31-201 Kraków,
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą,
 • mailowo: sekretariat@krakow.witd.gov.pl,
 • telefonicznie: (12) 416 51 20.

Inspektor ochrony danych:

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez administratora Inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres e-mail: biuro@personal-data.pl

Podstawy przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie wskazanym w przepisach prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e – sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi i art. 6 ust. 1 lit. c – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 i art. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), w szczególności w związku z art. 50 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

W zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach, administrator przetwarza dane osobowe, w tym dane wskazane w art. 9 ust. 1 RODO.

Administrator przetwarza dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 RODO wyłącznie w przypadku, gdy:

 1. zostały one przekazane dobrowolnie przez stronę w ramach postępowania prowadzonego przez administratora;
 2. jest to konieczne do weryfikacji prawidłowości przekazanych przez stronę danych;
 3. z przepisu prawa wynika konieczność przetwarzania tych danych;
 4. jest to niezbędne do wykonania wyroku sądu.

Cel:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków i zadań Inspekcji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty współpracujące na podstawie zawartych umów z administratorem (w tym obsługa prawna, konsultingowa, dostawcy oprogramowania, podmioty konserwujące sprzęt, archiwizujące lub usuwające dane, itp.). Odbiorcami mogą być strony i uczestnicy postępowań, organy odwoławcze właściwe w sprawie jak również organy właściwe do załatwienia sprawy (podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa).

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach (zgodnie z zasadami postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie).

Prawa osób, których dane dotyczą:

Mają Państwo:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych (z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z art. 17 ust. 3 RODO);
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe.

Informacja dodatkowe:

Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany (w systemach teleinformatycznych), jednak nie będzie się to wiązało ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DODO

Obowiązek Informacyjny realizowany na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Krakowie. Dane kontaktowe administratora: ul. Bratysławska 5, 31-201 Kraków, tel. 12 416 51 20, adres e-mail: sekretariat@krakow.witd.gov.pl
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres e-mail: biuro@personal-data.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji przez administratora ustawowych obowiązków, tj. rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nakładania i pobierania kar pieniężnych oraz grzywien w drodze mandatów karnych.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości, przysługuje Państwu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 5. W przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.