Delegowanie kierowców w transporcie drogowym na terytorium RP z państw trzecich

8W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (Dz. U. poz. 1523) przewoźnik drogowy z państwa trzeciego delegujący kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego jest zobowiązany do zgłoszenia delegowania kierowcy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z państwa trzeciego do Państwowej Inspekcji Pracy, każdorazowo, najpóźniej w momencie rozpoczęcia tego delegowania, przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego na stronie internetowej, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1670.

Przewoźnik drogowy z państwa trzeciego delegujący kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego powinien wyposażyć kierowcę w odpowiednie dokumenty.

Przewoźnik ten wystawia każdorazowo, przed rozpoczęciem przewozu drogowego, potwierdzenie delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego, na formularzu, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie formularza potwierdzenia delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego.

Formularz ten wypełnia się na komputerze lub maszynowo. Potwierdzenie podpisuje przewoźnik drogowy oraz kierowca delegowany na terytorium RP z państwa trzeciego.

Przewoźnik drogowy z państwa trzeciego delegujący kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek zapewnić, aby kierowca podczas delegowania dysponował następującymi dokumentami:

  • papierowym potwierdzeniem delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego,
  • dowodami potwierdzającymi wykonywane przewozy drogowe, w szczególności w postaci listów przewozowych, odpowiedniego zezwolenia wymaganego w międzynarodowym transporcie drogowym lub formularza jazdy, na podstawie którego jest wykonywany przewóz,
  • zapisami tachografu, wymaganymi zgodnie z Umową europejską dotyczącą pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzoną w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 409), zwaną dalej „Umową AETR”.

Co istotne, kierowca musi posiadać te dokumenty w pojeździe i okazywać je podczas kontroli drogowej, na żądanie inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym Państwowa Inspekcja Pracy oraz Inspekcja Transportu Drogowego wyznaczyły osoby odpowiedzialne w ww. służbach kontrolnych za udzielanie informacji na temat prawa krajowego i praktyki krajowej, które mają zastosowanie do delegowania kierowców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osobą wyznaczoną w Inspekcji Transportu Drogowego do udzielania informacji dotyczących delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium RP jest Pan Mariusz Kurczyński – Biuro Nadzoru Inspekcyjnego, Główny Inspektorat Transportu Drogowego:

Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, + 48 22 220 48 39, fax: + 48 22 220 48 99,
e-mail: bni.sekretariat@gitd.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała szczegółowe informacje nt. delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium RP, w tym sposobu korzystania z e-usługi „Zgłoś delegowanie kierowcy z państwa trzeciego na terytorium Polski” na stronie internetowej: https://www.pip.gov.pl/ua/dla-sluzb-bhp/yurydychni-porady/delegowanie-kierowcow-w-transporcie-drogowym-na-terytorium-rp?highlight=WyJ3elx1MDBmM3IiXQ

POBIERZ: Wzór formularza potwierdzenia delegowania kierowcy na terenie RP