Kary pieniężne

Zgodnie z brzmieniem art. 189k ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023. 775) organ administracji publicznej, który nałożył administracyjną karę pieniężną, na wniosek strony, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub ważnym interesem strony, może udzielić ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej przez: odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty; odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty; umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub części; umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub części. W związku z powyższym wnioski o udzielanie ulg w spłacie należności nałożonych mocą decyzji administracyjnych Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego (raty, umorzenie, odroczenie) należy kierować bezpośrednio do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na następujący adres:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie
ul. Bratysławska 5
31-201 Kraków