Wymogi formalne korespondencji

Informujemy, że udzielamy odpowiedzi na korespondencję, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267 ze zm.), którego brzmienie jest następujące:

Art. 63. § 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

§ 3a. (24) Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

§ 4. (25) Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

Procedura ubiegania się o kopie dokumentów

W uzasadnionych przypadkach Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego może zwolnić wnioskodawcę od uiszczenia opłaty za wydanie kserokopii dokumentów. Może to nastąpić w szczególności, gdy koszty sporządzenia kopii są niższe niż koszty konieczne do poniesienia przez Inspektorat celem wezwania wnioskodawcy do jej uiszczenia. Wzór wniosku o wydanie kserokopii dokumentów nie jest obowiązującym drukiem, stanowi jedynie wyjaśnienie prawne, mające ułatwić stronom możliwość zapoznawania się z aktami prowadzonych w Inspektoracie postępowań administracyjnych.

Wniosek o udostępnienie kopii dokumentów.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Jeżeli nie znaleźli Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie potrzebnych informacji możecie Państwo złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Język urzędowy

Językiem urzędowym obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej jest język polski. Wszelkie pisma adresowane do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego na język polski. Lista uprawnionych tłumaczy jest prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości.